மூலிகை அறிவோம் ஆடாதொடை கிழங்கு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1) வேறு பெயர்கள்: ஆடாதொடை 2) தாவரப் பெயர்கள்: Adatoda Vasica Nees, குடும்பம் – Acanthaceae 3) வளரும் தன்மை: ஆடாதோடை என்ற செடியைக் கிராமங்களில்

Read more

மூலிகை அறிவோம் ஆகாச கருடன் கிழங்கு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

மூலிகையின் பெயர் -: ஆகாச கருடன் கிழங்கு.தாவரப்பெயர் -: CORALLO CARPUS.தாவரக் குடும்பம் -: CUCURBITACEAE.வேறு பெயர்கள் -: கொல்லன் கோவை, பேய்சீந்தில் முதலியன வகைகள் -: இதன் குடும்பத்தில் 16 வகைகள் உள்ளன.பயன்

Read more

மூலிகை அறிவோம் அஸ்வகந்தா மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1)மூலிகையின் பெயர் -: அஸ்வகந்தா.2)தாவரப்பெயர் -: WITHANIA SOMNIFERA DUNAL. 3) தாவரக் குடும்பம் -: SOLANACEAE. 4) வேறு பெயர்கள் -: அமுக்குரா, இருளிச்செவி, வராககர்ணி, இடிச்செவி. 5) வகைகள் -: ஜவகர்

Read more

மூலிகை அறிவோம் அழிஞ்சில் மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1. மூலிகையின் பெயர் -: அழிஞ்சில். 2. தாவரப்பெயர் –: ALANGIUM LAMARCKII, 3. தாவரக்குடும்பம் -: ALANGIACEAE. 4. இன வேறுபாடு -: கறுப்பு, வெள்ளை, சிவப்புப் பூக்களையுடையவை வேறுபடும்.

Read more

மூலிகை அறிவோம் அருவதா பூண்டு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1) மூலிகையின் பெயர் -: அருவதா.2) தாவரப்பெயர் -: RUTA GRAVEOLENS.3) தாவரக்குடும்பம் -: RUTACEAE. 4) வேறு பெயர்கள் -: சதாப்பு இலை. 5) தாவர அமைப்பு -: இப்பயிர் மலைப் பிரதேசங்களில்செளிப்பான

Read more

மூலிகை அறிவோம் அரிவாள்மனைப் பூண்டு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1. மூலிகையின் பெயர் -: அரிவாள்மனைப் பூண்டு.2. தாவரப் பெயர் -: SIDA CAPRINIFOLOLIA.3. தாவரக்குடும்பம் -: MALVACEAE. 4. வேறு பெயர்– : BALA PHANIJIVIKA.5. பயன்தரும் பாகங்கள் –:

Read more

மூலிகை அறிவோம் அரசு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1. மூலிகையின் பெயர் -: அரசு.2. தாவரப் பெயர் -: Ficus religiosa. 3. தாவரக் குடும்பப் பெயர் -: Moraceae.4. பயன்தரும் பாகங்கள் -: கொழுந்து,

Read more

மூலிகை அறிவோம் அம்மான்பச்சரிசி​ மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

அம்மான்பச்சரிசி​1) வேறுபெயர்கள் -: சித்திரப்பாலாடை. 2) தாவரப்பெயர் -: Euphorbia hirta. 3) தாவரக்குடும்பம் -: Euphorbiaceae. 4) வகைகள் -: பெரியமான் பச்சரிசி, சிற்றம்மன் பச்சரசி,சிவப்பம்மான்

Read more

மூலிகை அறிவோம் அந்தரத்தாமரை மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1. மூலிகையின் பெயர் -: அந்தரத்தாமரை. 2. தாவரப் பெயர் -: PISTIA STRATEUTES. 3. தாவரக்குடும்பம் -: ARACEAE. 4. வேறு பெயர்கள் -: ஆகாயத்தாமரை. 5. பயன் தரும் பாகங்கள்

Read more

மூலிகை அறிவோம் அத்தி மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1. மூலிகையின் பெயர் :– அத்தி. 2. தாவரப்பெயர் :– ficus glomerata, ficus auriculate. 3. தாவரக்குடும்பம் :– moraceae. 4. பயன்தரும் பாகங்கள் :–

Read more