மூலிகை அறிவோம் அரசு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1. மூலிகையின் பெயர் -: அரசு.2. தாவரப் பெயர் -: Ficus religiosa. 3. தாவரக் குடும்பப் பெயர் -: Moraceae.4. பயன்தரும் பாகங்கள் -: கொழுந்து,

Read more