மூலிகை அறிவோம் அருவதா பூண்டு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1) மூலிகையின் பெயர் -: அருவதா.2) தாவரப்பெயர் -: RUTA GRAVEOLENS.3) தாவரக்குடும்பம் -: RUTACEAE. 4) வேறு பெயர்கள் -: சதாப்பு இலை. 5) தாவர அமைப்பு -: இப்பயிர் மலைப் பிரதேசங்களில்செளிப்பான

Read more