மூலிகை அறிவோம் அழிஞ்சில் மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1. மூலிகையின் பெயர் -: அழிஞ்சில். 2. தாவரப்பெயர் –: ALANGIUM LAMARCKII, 3. தாவரக்குடும்பம் -: ALANGIACEAE. 4. இன வேறுபாடு -: கறுப்பு, வெள்ளை, சிவப்புப் பூக்களையுடையவை வேறுபடும்.

Read more