மூலிகை அறிவோம் அஸ்வகந்தா மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1)மூலிகையின் பெயர் -: அஸ்வகந்தா.2)தாவரப்பெயர் -: WITHANIA SOMNIFERA DUNAL. 3) தாவரக் குடும்பம் -: SOLANACEAE. 4) வேறு பெயர்கள் -: அமுக்குரா, இருளிச்செவி, வராககர்ணி, இடிச்செவி. 5) வகைகள் -: ஜவகர்

Read more