மூலிகை அறிவோம் ஆகாச கருடன் கிழங்கு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

மூலிகையின் பெயர் -: ஆகாச கருடன் கிழங்கு.தாவரப்பெயர் -: CORALLO CARPUS.தாவரக் குடும்பம் -: CUCURBITACEAE.வேறு பெயர்கள் -: கொல்லன் கோவை, பேய்சீந்தில் முதலியன வகைகள் -: இதன் குடும்பத்தில் 16 வகைகள் உள்ளன.பயன்

Read more