மூலிகை அறிவோம் ஆடாதொடை கிழங்கு மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1) வேறு பெயர்கள்: ஆடாதொடை 2) தாவரப் பெயர்கள்: Adatoda Vasica Nees, குடும்பம் – Acanthaceae 3) வளரும் தன்மை: ஆடாதோடை என்ற செடியைக் கிராமங்களில்

Read more