மூலிகை அறிவோம் அத்தி மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1. மூலிகையின் பெயர் :– அத்தி. 2. தாவரப்பெயர் :– ficus glomerata, ficus auriculate. 3. தாவரக்குடும்பம் :– moraceae. 4. பயன்தரும் பாகங்கள் :–

Read more