மூலிகை அறிவோம் அம்மான்பச்சரிசி​ மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

அம்மான்பச்சரிசி​1) வேறுபெயர்கள் -: சித்திரப்பாலாடை. 2) தாவரப்பெயர் -: Euphorbia hirta. 3) தாவரக்குடும்பம் -: Euphorbiaceae. 4) வகைகள் -: பெரியமான் பச்சரிசி, சிற்றம்மன் பச்சரசி,சிவப்பம்மான்

Read more